Fabu tilbyder at stå for hele anbringelsesforløbet – fra forundersøgelsen af netværksplejefamilien til anbringelsen*.

Vi har erfarne netværkskonsulenter, der med særlig ekspertise kan give den optimale støtte til netværksfamilierne og de anbragte børn. Vi tilbyder desuden enkeltydelser til kommunerne i netværksanbringelserne.

Netværkspleje

Her er nogle af de ting, vi beskæftiger os med ifm. netværkspleje:

  • Vejledning, supervision og støtte til netværksplejefamilierne
  • Varetager opgaver, som at afsøge netværkets muligheder for at anbringe børn i konkrete netværksplejefamilier
  • Forundersøge konkrete netværksplejefamilier til godkendelse
  • Vi afholder jævnligt godkendelseskurser for netværksplejefamilier, i grupper eller individuelt, alt efter behov og sagens karakter (kurserne følger KRITHs læringsmodel, men tilrettet til netværket)
  • Der kan efter behov etableres netværksgrupper rundt om på Sjælland med igangværende netværksplejefamilier, der i Fabus regi mødes ca. en gang om måneden med medarbejdere fra Fabu
  • Yde supervision/sparring/ til kommunerne i konkrete sager.

Fabu har desuden erfaring med at afholde temadage om netværksafsøgning for kommunernes familieplejekonsulenter og sagsbehandlere. Nærmere beskrivelse og indhold aftales med kommunen.

Uden forældrenes accept og inddragelse i en anbringelse er der stor risiko for sammenbrud i anbringelsen – eller at barnet bliver et meget ensomt, ungt menneske, når det skal videre ud i livet.

Fabu

Øget fokus på netværksanbringelser

Der er via anbringelsesreformen, og senere Barnets reform, kommet meget fokus på netværksanbringelser – herunder netværksafsøgningen, som en nødvendig og velafprøvet metode til at inddrage barnets hele familie og dets øvrige netværk, når en indsats skal ske omkring et barn og dets familie.

Hvis det ender i en egentlig anbringelse, er de tidsmæssige ressourcer til grundigt at undersøge netværket ikke spildt, selvom det ikke blev en netværksanbringelse. Ressourcerne omkring barnet og relationerne bliver tydelige, og derfor kan man understøtte en anbringelse med inddragelse af netværket.

Fabu har mange års erfaring i netværksafsøgning, både konkret og som inspirator i kommunerne – eksempelvis som ”sidemandsoplæring” eller i form af temadage for hele børne- familieområdet.

Ideen er at nytænke anbringelser af børn og unge på en måde, hvor helheden om barnet bliver tænkt ind.

 

 

* Efter serviceloven § 52, stk. 3, pkt. 7 (samt serviceloven § 58 hvis tvangsanbringelse).